Zapraszamy Państwa do programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024,  

która w nowej edycji uwzględnia również szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele programu

Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.

Cel główny programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowa niekompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
 6. wspieranie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami;

Jakie placówki mogą skorzystać z finansowania?

Przewiduje się, że wsparciem finansowym z nowej edycji programu na lata 2020–2024 zostaną objęte:

 1. 2670 szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 tys. oraz 20%wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę).
 2. 5870 szkół ponadpodstawowych publiczna i niepubliczna: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 tys. oraz 20%wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę).
 3. 267 szkół kształcących uczniów niewidomych: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 43 750 zł (35 tys. zł oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę),
 4. 11 specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych: każdy SOSW może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup drukarki w wysokości maksymalnie 125 000 zł(100 tys. zł oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący ośrodek),
 5. 4 530 szkół podstawowych kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami[1]: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 43 750 zł (35tys. zł oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę),

[1] zakłada się, że wsparciem finansowym z Programu zostanie objętych około 1/3 wszystkich szkół podstawowych, w których odbywa się kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Jakie pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii można sfinansować?

Szkoły ponadpodstawowe:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • tablic interaktywnych z projektorem ultra ogniskowym
 • tablic interaktywnych bez projektora ultra ogniskowego
 • projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku
 • specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki;

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących na zakup sprzętu:

 • drukarek brajlowskich;
 • drukarek druku wypukłego;
 •  drukarek 3D.

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniowie niewidomi:

 • pomocy dydaktycznych: notatników brajlowskich, linijek brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej, 
 • komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych.

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia:

1. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:  

 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD, Attention Deficit Disorder – ADD), 
 • z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),  
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących,
 • z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD,
 • z autyzmem,  
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji(Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2lit. a tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

2. specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywanego w TIK, o których mowa w pkt.1

3. komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w pkt 2lit. a lub b. 

Warunki przystąpienia do programu Aktywna Tablica:

 1. Dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s – NIE DOTYCZY szkół kształcących uczniów ze SPE.
 2. Co najmniej jeden laptop lub inny komputer (z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym i zabezpieczającym przed niepożądanymi treściami) dla nauczyciela per wnioskowany monitor interaktywny.
 3. Co najmniej jeden router.
 4. W zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
 5. Co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

[1] zakłada się, że wsparciem finansowym z Programu zostanie objętych około 1/3 wszystkich szkół podstawowych, w których odbywa się kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Ważne!

 1. Jeśli Twoja szkoła jest zespołem szkół i nie korzystała dotychczas z finansowania „Aktywna Tablica” to może ubiegać się o finansowanie w ramach dwóch wniosków: dla szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.
 2. Jeśli Twoja szkoła w poprzedniej edycji Aktywnej Tablicy otrzymała finansowania to może ubiegać się o wyłącznie o finansowanie na pomoce, oprogramowanie i narzędzia dla SPE.
 3. Jeśli szkoła podstawowa nie brała udziału w poprzedniej edycji to może raz wnioskować o finansowanie na pomoce i narzędzia dla SPE (42 tys. zł) LUB na monitory dotykowe (17 tys.).

Harmonogram Programu „Aktywna Tablica” w roku 2021:

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?
Szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących –do 4 września 2021 r.
Do kiedy organ prowadzący składa wniosek?
Organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 14 września 2021 r.
Kiedy będzie wiadomo czy wniosek został zakwalifikowany?
Kwalifikacja wniosków przez wojewodów –do 28 września 2021 r.
Do kiedy nastąpi przekazanie środków finansowych?
Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 października 2021 r.
Do kiedy trzeba się rozliczyć z środków finansowych?
Rozliczenie środków finansowych – do 31 grudnia 2021 r.

Skorzystaj z naszego wsparcia!

Pomożemy Twojej szkole w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz w jej prawidłowym rozliczeniu.

Joanna Wachowiak
Menedżer
ds. nowych rozwiązań w edukacji
phone
+48 603 076 036
email
joanna.wachowiak@eisystem.pl
Agata Łysik
Regionalny przedstawiciel
ds. nowych rozwiązań w edukacji
phone
+48 690 148 670
email
agata.lysik@eisystem.pl
Patryk Cichoracki
Menedżer
ds. rozwoju produktu
phone
61 817 50 50
email
patryk.cichoracki@eisystem.pl