Skorzystaj z naszego wsparcia!

Pomożemy Twojej szkole w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz w jej prawidłowym rozliczeniu.

Joanna Wachowiak
Menedżer
ds. nowych rozwiązań w edukacji
phone
+48 603 076 036
email
joanna.wachowiak@eisystem.pl
Agata Łysik
Regionalny przedstawiciel
ds. nowych rozwiązań w edukacji
phone
+48 690 148 670
email
agata.lysik@eisystem.pl
Patryk Cichoracki
Menedżer
ds. rozwoju produktu
phone
61 817 50 50
email
patryk.cichoracki@eisystem.pl

Często Zadawane Pytania

expand_more
Czy zakup sprzętu ( monitor, drukarka 3D) musi być jakoś szczególnie uzasadniony we wniosku, czy takie pozycje można wpisać we wniosek?
Nie, wiosek nie wymaga zawarcia szczególnego uzasadnienia dla zakupu konkretnego sprzętu.
expand_more
Czy drukarka 3D jest narzędziem terapeutycznym, chciałabym ją wpisać we wniosek, jak uzasadnię ten wybór ?
Zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata2020-2024 - "Aktywna tablica" (Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) organom prowadzącym SOSW wsparcie finansowe może być udzielone na zakup drukarek 3D.Wniosek taki nie wymaga szczególnego uzasadnienia.
expand_more
Czy możliwy jest zakup materiałów, produktów terapeutycznych abonamentowych z funduszy aktywnej tablicy? Jeśli tak, to jakie wymogi należy spełnić?
Jest możliwy zakup specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki. Nie ma przeszkód, aby pomoce dydaktyczne miały charakter abonamentowy. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata2020-2024 - "Aktywna tablica" (Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) konieczne jest złożenie wniosku o udział w programie w terminie do dnia 15 maja 2021 r.;
expand_more
Czy SOSW dla osób niewidomych i słabowidzących, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, jak i kilka szkół ponadpodstawowych może złożyć wniosek w imieniu SOSW ale z uwzględnieniem sprzętów również określonych dla poszczególnych szkół? Czy wtedy sumy przeznaczone dla SOSW i innych szkół mogą sumować się we wniosku?
SOSW jest jednostką, w skład której pracuje szereg szkół, zatem składając wniosek obejmuje on dofinansowanie dla wszystkich szkół wchodzących w skład SOSW. Kwoty podlegają zatem sumowaniu.
expand_more
Czy wkład własny finansowy może pochodzić z dotacji oświatowej szkoły, dla której organ prowadzący składa wniosek? - mówimy o placówce publicznej prowadzonej przez organ inny niż jest(w tym przypadku stowarzyszenie)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"(Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) nie zawiera żadnych wyłączeń w tym zakresie, więc uznać można, że nie ma przeszkód, aby wkład własny pochodził z dotacji.
expand_more
Czy możemy starać się o dofinansowanie z nowego projektu, jeśli szkoła korzystała z programu Aktywna tablica w roku 2017i pozyskała środki w kwocie14 tys. zł oraz zainwestowała 3,5 tys. zł środków własnych? W szkole uczy się wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, w tym:
 a)         pomocy dydaktycznych:
–          notatników brajlowskich,
–          linijek brajlowskich,
–          innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
b)        komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w lit. a.
expand_more
Czy warunkiem pozyskania dofinansowania w szkole ogólnodostępnej jest klasa integracyjna czy ogólnie uczniowie z niepełnosprawnością?
Zgodnie z § 2 ust. 5 i6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"(Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) warunkiem uzyskania dofinansowania są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie nie wymaga klasy integracyjnej.
expand_more
Czy szkoła, która brała już udział‚ w programie może skorzystać teraz ze względu na uczniów z SPE?"
Tak, jest możliwe ponowne złożenie wniosku z uwagi na uczniów z SPE.
expand_more
Kto i jakim kluczem będzie rozstrzygał, które szkoły dostaną dofinasowanie? Jakie są kryteria?
Kwalifikacji dokonuje zespół powołany przez właściwego wojewodę. Rozporządzenie nakazuje odrzucanie wniosków jedynie z powodów formalnych – czyli błędów jakie we wniosku występują.
expand_more
Czy jeśli szkoła podstawowa z uczniami ze SPE w 2021 r skorzysta ze wsparcia - pula w ust 6- to może równocześnie w tym samym roku skorzystać ze wsparcia w puli z ust 3? Czy to będzie traktowane jako jednokrotne wsparcie?
Rozporządzenie nie precyzuje tej kwestii, ale należy zauważyć, że przywołane przepisy dotyczą szkół ogólnie oraz szkół w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres pomocy jest jednak inny, bowiem szkoły ogólnie mają prawo do projektorów, których nie wymienia ust. 6. Uznać należy, że nie ma racjonalnych powodów, dla których szkoły wymienione w ust. 6 byłyby pozbawione wsparcia ogólnego z ust. 3, zatem można obydwa te rodzaje wsparcia potraktować jako jeden wniosek. Tu jednak oczywiście należy poczynić to zastrzeżenie, że nie ma oczywiście pewności, czy podobną interpretację przyjmą zespoły powołane przez wojewodów, akceptujące wnioski.
expand_more
Jeśli szkoła otrzymała dofinansowanie w poprzedniej edycji (zakupiono 2 tablice + rzutniki), czy obecnie możemy wystąpić o dofinansowanie  tablic z rzutnikiem krótkoogniskowym. W szkole są uczniowie z SPE.
Nie. Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. Ponowne udzielenie dofinansowania jest możliwe, ale nie może ono dotyczyć rzutnika

Kontakt

Adres

Pomoc Techniczna:

Placówki oświatowe, nauczyciele, specjaliści

Współpraca handlowa

Ei System Sp. z o. o.
NIP: 779-24-28-408, REGON: 360801853.  
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000553537.
Nr konta bankowego BZ WBK: 02 1090 1359 0000 0001 3246 5860

Napisz do nas.

Zadaj nam pytanie przez formularz kontaktowy

Dziękuje wiadomość została wysłana
Oops! Coś poszło nie tak.